Begeleiding

Zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen bij ons terecht voor een individuele begeleiding.
 
Aangezien een logopedische therapie bij kinderen vaak betere resultaten geeft wanneer
de ouders erbij betrokken worden, staat er bij ons in elk therapielokaal een extra stoel klaar
voor mama of papa.

Leerstoornissen

Leren op school gaat niet altijd vanzelf. Er zijn heel wat kinderen die moeilijkheden hebben om te leren lezen, spellen of rekenen.

Zo spreekt men van een leesprobleem (onder andere dyslexie) als het leren lezen moeilijk verloopt. Het kind blijft hardnekkig spellend lezen, er is sprake van de typische letteromkeringen (bijvoorbeeld verwarring bij /b/ en /d/), er worden veel raadfouten gemaakt, het leestempo blijft erg laag, …

Dysorthografie is een stoornis bij het foutloos leren spellen. Het kind vindt het lastig om hoorwoorden juist te schrijven, spellingsregels worden snel weer vergeten of foutief toegepast, zonder fouten overschrijven van het bord is een hele opgave, …

Er kan sprake zijn van ernstige rekenproblemen (zoals onder andere dyscalculie). De getalsplitsingen geraken moeilijk geautomatiseerd, het kind blijft op de vingers tellen, hoofdrekenen en de maaltafels zijn écht lastig, kloklezen en werken met breuken en kommagetallen vragen een enorme inspanning, …

Heeft uw kind problemen bij het verwerven van de leerstof op school?
Ons team staat klaar om uw kind én u als ouder deskundig te begeleiden!

Taalstoornissen

Soms verloopt de taalontwikkeling van een kind vertraagd of afwijkend. Bij meertalige kinderen komt de stoornis voor in alle talen. Bij een echt hardnekkige taalstoornis kan er sprake zijn van dysfasie.

Problemen kunnen zich zowel voordoen op het gebied van taalbegrip als taalgebruik. Het kind ondervindt moeilijkheden bij het begrijpen van opdrachten of verhalen, er wordt een erg beperkte woordenschat gehanteerd, het kind maakt ongrammaticale zinnen, de juiste meervoudsvormen en verkleinwoorden zijn onvoldoende gekend, nieuwe woorden of de namen van vriendjes zijn lastig te onthouden, werkwoorden worden foutief vervoegd, …

Verloopt de taalontwikkeling van uw kind niet zoals het hoort?
Uw kind kan, samen met u als ouder, bij ons terecht voor een taaltherapie op maat!

Articulatieproblemen

Jonge kinderen leren alle spraakklanken stap voor stap correct uitspreken. Foutjes in de articulatie zijn tot op een bepaalde leeftijd dus perfect normaal. Als de spraakontwikkeling echter trager verloopt dan bij leeftijdsgenootjes kan er sprake zijn van een articulatiestoornis.

Spraakklanken worden dan vervangen, weggelaten of vervormd. Enkele voorbeelden: het kind zegt /jeus/ in plaats van /reus/, het woord /stoel/ wordt uitgesproken als /toel/, het kind lispelt, …

Ook jongeren en volwassenen kunnen te maken krijgen met een articulatieproblematiek. Studenten kunnen worden doorverwezen om hun uitspraak te verfijnen, je moet jezelf vaak herhalen omdat de eerste uiting niet verstaanbaar was voor anderen, u wil uw eigen uitspraak optimaliseren, uw beroepskeuze stelt hoge eisen aan uw spraak, …

Wilt u de uitspraak van uw kind of van uzelf verbeteren?
Ons team zorgt voor een persoonlijke aanpak!

Stemstoornissen

Stemstoornissen kunnen ontstaan door een verkeerd stemgebruik zoals een foutieve ademhaling, een te harde steminzet, spreken op een verkeerde toonhoogte, … of door stemmisbruik zoals roepen en gillen, overdreven hoesten of keelschrapen, overspannen vocaliseren, …

Stembandknobbels zijn een vaak voorkomend gevolg die tot (chronische) heesheid kunnen leiden.

Bent u op zoek naar een gespecialiseerde stemtherapeute voor uw kind?
Onze stemspecialiste helpt u vakkundig verder!

Slikstoornissen

Slikproblemen zijn problemen in het normale slikproces. Door het onvoldoende functioneren van verschillende spiergroepen, structuren of zenuwen treden er problemen op bij het transport van het voedsel en/of de bescherming van de luchtwegen. Bij verslikken komt er eten of drinken in de luchtpijp. Hoesten is hierbij een normale beschermingsreactie.

We spreken van een slikstoornis (dysfagie) wanneer het veilig of efficiënt doorslikken van voeding een probleem wordt. Slikproblemen kunnen ontstaan door neurologische stoornissen (een beroerte, multiple sclerose, ziekte van Parkinson, ALS, …), een operatie in het hoofd- en halsgebied (omwille van een tumor, Zenker divertikel, …) of medicatie.

Ondervindt u problemen bij het slikken?
U kan voor een deskundige begeleiding terecht bij onze neuro-logopedisten!

Neurogene stoornissen

Afasie is een verworven taalstoornis die veroorzaakt wordt door een hersenletsel. Hersenletsels kunnen ontstaan door een CVA, beter gekend als een beroerte. Ook andere oorzaken kunnen daartoe leiden zoals een hersentrauma, bijvoorbeeld na een ongeval of bij een tumor. De taalstoornis kan zich op verschillende manieren uiten, afhankelijk van de plaats van het letsel in de hersenen.
– Bij een motorische afasie heeft de patiënt grote moeilijkheden met het spreken. Het is moeilijk om woorden te vinden of men maakt vervormingen (bijvoorbeeld /patier/ in plaats van /papier/). Dergelijke problemen komen meestal ook tot uiting bij het lezen en schrijven.
– Bij een sensorische afasie toont de patiënt hoofdzakelijk grote problemen met het begrijpen van taal. De patiënt spreekt vloeiend, zonder dat de boodschap begrepen wordt of overkomt. De moeilijkheden lopen ook door in het lezen en schrijven.
Er komen ook gemengde vormen van afasie voor.

Dysartrie is een spraakstoornis die wordt veroorzaakt door een hersenletsel of een aandoening in het zenuwstelsel. Een beroerte, een hersentrauma of een neurologische ziekte zoals onder andere Multiple Sclerose (MS) of de ziekte van Parkinson zijn mogelijke oorzaken. Verschillende elementen zoals ademhaling, articulatie, stem en zinsmelodie kunnen verstoord zijn waardoor de patiënt minder verstaanbaar is.

Kreeg u of iemand uit uw omgeving de diagnose afasie of dysartrie?
Onze neuro-logopedisten stellen voor elke patiënt met de grootste zorg een individueel revalidatietraject en behandelplan op!

Afwijkende mondgewoonten

“Afwijkingen in het mondgedrag” omvat verschillende fenomenen. Bij tongpersen, ook wel infantiel slikpatroon genoemd, is er een te groot contact tussen de tong en de voorste tanden; in rust en tijdens het slikken. Foutieve orale gewoonten zoals duim-, vinger- of fopspeenzuigen, nagelbijten, tandenknarsen en liplikken komen vaak voor. Wanneer men de gewoonte heeft om in rust te ademen door de mond, spreken we van habitueel mondademen of openmondgedrag.

Kinderen en jongeren met deze foutieve mondgewoonten ontwikkelen vaak spraakstoornissen en/of gebitsafwijkingen.

Voor de logopedische, oromyofunctionele therapie (OMFT) in het kader van een orthodontische behandeling wordt er vanzelfsprekend nauw samengewerkt met de orthodontist.

Werd uw kind door de orthodontist doorverwezen voor een logopedische behandeling?
Ons ervaren team staat paraat om uw kind te begeleiden!

Huiswerk- en/of studiebegeleiding

Een individuele begeleiding kan doorslaggevend zijn voor het slagen op school.

Zowel kinderen uit de lagere school als studenten uit het lager secundair onderwijs kunnen bij ons terecht voor huiswerk- en studiebegeleiding en om te ‘leren leren’.

Er worden hulpmiddelen aangereikt om een goede studieplanning te leren maken. Samen wordt er gezocht naar een voor het kind passende studiemethode.